Atenció al públic:

9h-13h / 15h-18h

Berenguer el Vell, 10

17500 Ripoll

972 700 061

vedrunaripoll@vedruna.cat

Documentació i quotes

Documentació

Documents que us poden interessar

Carta de compromís: L’objectiu de la carta de compromís és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre i família s’han d’avenir a compartir els principis que inspiren la carta, i que han de respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el projecte educatiu del centre.

Normativa Organització i Funcionament del Centre: Les normes d’organització i funcionament del centre apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual.

Protocol Protecció infància Vedruna: L’Escola Vedruna manifesta el compromís de vetllar per la intimitat de qualsevol persona. Per aquest motiu, en el seu projecte educatiu desenvolupa aspectes preventius amb la finalitat d’eradicar qualsevol tipus d’agressió moral i física, preservant els drets de l’infant i de tots els membres de la comunitat educativa.

Projecte Educatiu Vedruna: El projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.

Pla anual:  En aquest document hi trobareu el calendari escolar,  el quadre pedagògic, les assignatures complementàries, les sortides escolars, el llistat d’extraescolars i els horaris de secretaria.

Pla de convivència: La convivència ha de ser un mitjà i un objectiu per a l’escola; per tant, cal educar amb, en i  per a la convivència. Aquest objectiu  implica un  esforç de responsabilitat permanent i un creixement personal, cultural i social de tots els membres de la comunitat educativa per transmetre i compartir valors que orientin  i  ajudin a donar sentit a la vida.

Tríptic Itinerari Psicopedagògic: L’itinerari  té com a objectiu principal «acompanyar el creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú», tal i com recull el Projecte Educatiu de les Escoles Vedruna de Catalunya. Aquesta proposta pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.

Itinerari ODS: Aquest itinerari és la concreció d’una pauta de treball compartida que, partint de la Proposta Educativa Vedruna, una trajectòria col.lectiva de compromís social i la implicació de la nostra xarxa d’escoles, ens permetrà transitar cap a una manera de fer que garanteixi la consolidació en la creació d’hàbits de vida per a un món més just, més solidari, més sostenible.

Pastoral: El Pla Marc de pastoral, acompanyar la Vida en les escoles Vedruna, orienta i impulsa una pastoral de processos personals i de grups que tinguin present la diversitat i facin possible el creixement integral dels alumnes; per tal que cadascú doni el millor que porta dins i esdevingui el que està cridat a ser.

Itinerari CR: Des de la Fundació Vedruna Catalunya Educació oferim als nostres alumnes un itinerari de Cultura Religiosa que abraça les etapes d’infantil, primària, secundària i batxillerat, dels 3 als 18 anys. L’Itinerari està pensat per acompanyar els alumnes en el procés de descoberta del fet religiós.

Estratègia digital de centre: L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. 

Quotes

PLAÇA ESCOLAR  LLAR

 • Quota única (inclou esmorzar i berenar) 132,70€/mes – 11 mensualitats
 • Despeses anticipades 147,21€ anuals quota única
 • Menjador (amb berenar) 111,80€/Mes
 • Tiquet esporàdic menjador 8€
 • Vigilància migdia sense dinar (farinetes, llet… des de casa) 65€/mes

PLAÇA INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

 • Activitats Complementàries i serveis (permeten que els nostres alumnes disposin d’una hora més de classe cada dia) 86,60€ – 10 mensualitats
 • Despeses anticipades 147,21€ anuals quota única
 • Quota AMPA 25,00€/alumne anuals quota única. 50€ màxim per família.

Dinar i Servei de migdia (menjador amb cuina pròpia):

 • 5 dies per setmana: 147,80€/Mes
 • 4 dies per setmana: 126,30€/Mes
 • 3 dies per setmana: 97,80€/Mes
 • Tiquet esporàdic: 9,50€

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website